Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης

 

1. Επείγουσες Επικοινωνίες

Διεξάγονται αμέσως μόλις συμβεί μία καταστροφή ή κατά την διάρκεια.
Πχ Δασικές πυρκαϊές, ατυχήματα κλπ
Στις Επείγουσες Επικοινωνίες E.E. ο χρόνος μετράει εις βάρος μας και πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες. Ο σταθμός που βρίσκεται στο συμβάν ή πιο πλησίον είναι Τοπικός Συντονιστής και καθορίζει τον τρόπο που θα απλωθεί και θα δράσει το δίκτυο. Παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και είναι ο συνδετικός κρίκος με τις άλλες υπηρεσίες.

 

2. Τυπικές Επικοινωνίες

Είναι μακροχρόνιες επικοινωνίες που περιλαμβάνουν συνήθως πολλούς ανθρώπους αρκετά δίκτυα και ευρεία γεωγραφική περιοχή.
Πχ Κακοκαιρίες, αναφορές καταστροφών, δίκτυα εγκατάστασης καταυλισμών κλπ
Στις Τυπικές επικοινωνίες T.E. η ακρίβεια των πληροφοριών είναι σπουδαιότερη από την ταχύτητα. Χρησιμοποιούμε “ραδιομηνύματα” και προτιμούμε την γραπτή μετάδοση μέσο ψηφιακού δρόμου (packet/pactorII/psk31/mfsk16)

Συνήθως οι Τ.Ε. ακολουθούν τις Ε.Ε. αλλά μπορεί να κατά την διάρκεια T.E να έχουμε κάποιο ατύχημα ή μετασεισμό και να έχουμε νέες E.E

 

3. Προτεραιότητα Διαβιβάσεων

1ον προέχει η ασφάλεια των χειριστών και των μηχανημάτων.
2ον MAYDAY: Μηνύματα κινδύνου ανθρώπινης ζωής
3ον DISTRESS: Μηνύματα καταστροφής ή ατυχήματος
4ον MEDICO: Μηνύματα για ιατρική βοήθεια
5ον Ακολουθούν οι επικοινωνίες κοινής ωφέλειας, πχ αιτήσεις μεταφοράς υλικού προσωπικού.
6ον Μηνύματα συγγενών – φίλων